Chcete se cítit dobře v mezilidských vztazích – doma i v práci? Změna je možná! Věnujte si čas a prostor pro svůj rozvoj. Naučte se vědomě naslouchat a tvořivě odpovídat, řídit své emoce, posilovat své silné stránky a rozvíjet svůj talent, být sám sebou.

Vědomá komunikace je cyklus sedmi vzájemně propojených interaktivních přednášek a praktických cvičení, které systematicky rozvíjejí kapacitu, schopnosti a dovednosti, účastníků kurzu:

 • vědomě naslouchat; tvořivě, pravdivě a laskavě odpovídat (Vědomá komunikace)
 • uvědomit si, pojmenovat a řídit své emoce (Emoční inteligence)
 • objevit, rozvíjet a používat své silné stránky a talent (Seberealizace)
 • být sám sebou a jít příkladem druhým (Autentický leadership)

Kurz klade důraz na rozvoj praktických dovedností a prožitek. Vyučování probíhá živým způsobem, respektujícím potřeby a individuální osobnost každého účastníka. Součástí každé lekce je interaktivní přednáška, která je vedena formou řízené diskuse. Na přednášku navazují praktická cvičení, která formou her, scének a reflexí prohlubují porozumění danému tématu a osvojení si praktických dovedností pro lepší zvládání komunikace v každodenním životě. Součástí každého setkání jsou také cvičení na rozvoj pozornosti a učení se základním energetickým cvičením pro obnovení hladiny energie v našem životě. Vysoká míra zapojení účastníků kurzu je dána také velikostí skupiny o maximálně 12 účastnících.

První čtyři témata kurzu (lekce) se věnují porozumění a osvojení si principů a základních dovedností vědomé komunikace a emoční inteligence. Následující tři lekce dále prakticky prohlubují osvojené znalosti a dovednosti a to ve třech klíčových oblastech mezilidských vztahů a osobního rozvoje (talent a kreativita, vzdělávání, vedení lidí).

1) Principy vědomé komunikace

„To nejcennější, co můžete dát druhému člověku, je být tu pro něj plně přítomen“
(zenový mistr Thich Nhat Hanh)

 • Porozumění předpokladům efektivní komunikace a cvičení:
 • projevení respektu, pojmenování potřeb, zaujmutí pozitivního postoje.
 • Tři kroky tvořivé vědomé komunikace a cvičení:
 • formulace záměru, vytvoření prostoru pro druhého, tvořivá odpověď.
 • Rozvoj kapacity nereagovat (reakční flexibilita).
 • Nácvik a osvojení základních technik partnerské komunikace.

2) Emoční inteligence I. –  ovládnutí sebe sama

„Nejlepší formou vlády je ovládnutí sebe sama“
(učitel, Michael Hall school Anglie)

 • Účel emocí a podstata jejich vzniku.
 • Emoční únos a jak zacházet s emocemi v náročných situacích.
 • Pět složkek emoční inteligence (Daniel Goleman).
 • Nácvik základních praktických dovedností kultivace emocí (sebeuvědomění, pojmenování a vyjadřování emocí, trénink pozornosti).

3) Emoční inteligence II. – umění vazby

„Všechny cítící bytosti se vyvinuly díky přírodnímu výběru tak, že se nechají vést příjemnými pocity, zejména pak radostí z pospolitosti a lásky našich rodin“   
(Charles Darwin)

 • Hierarchie potřeb (Dr. A. Maslow). Nácvik pojmenování a vyjadřování potřeb.
 • Motivace (vize, hodnoty, vytrvalost; vnitřní motivace: autonomie, mistrovství/flow, smysluplnost)
 • Empatie – základ pro efektivní spolupráci. Nácvik rozvoje empatického jednání (naladění a synchronizace, zrcadlové neurony)
 • Asertivita (stanovení hranic, vědomí priorit, pravdivost a laskavost)

4) Vědomá komunikace – efektivní spolupráce

„Bojovník z džungle je symbolem toho, čím byly firmy v minulosti. A virtuóz mezilidských vztahů je vedoucím pracovníkem budoucnosti.“
(Shoshona Zubuffová, psycholog Harvard)

 • Podmínky pro efektivní spolupráci.
 • Partnerství a jak rozvíjet dlouhodobá partnerství.
 • Nácvik umění konstruktivní zpětné vazby, kritiky a ocenění.
 • Léčivá síla vědomé komunikace: „Deep listening and loving speech“

5) Vědomá komunikace – kreativita a talent

„Většina lidí žije život tichého zoufalství a jdou do hrobu, aniž by kdy zpívali píseň svého srdce“
(Henry David Thoreau)

 • Talent a jak jej objevit, pojmenovat a rozvíjet. Příležitost, Postoj, Podpora.
 • Kreativita a její rozvoj. Myšlení, cítění, vůle (R.Steiner).
 • Autentický projev. Soustředění, přirozenost, nenucenost.
 • Meditace bdělosti a trénink pozornosti.

6) Vědomá komunikace – vzdělávání a služby

„Učení pozornosti by bylo vzděláním par excellance“
(William James )

 • Principy vědomého vzdělávání (naladění, motivace, komunikace, růst).
 • Učební typy a dominance mozkových hemisfér.
 • Rytmus a rituál.
 • Optimálního stav pro komunikaci a učení.
 • Moderní výukové metody (sugestopedie, superlearning, kaizen).
 • Principy excelentní služby. Zkušenosti z Kanady (MEC).
 • Pozitivní klima firmy. Etika, štědrost, ocenění.

7) Autentický leadership – umění stát v čele

„Staň se změnou, kterou chceš vidět okolo sebe“   
(Mahatma Gándí)

 • Autentický leader a jaké ctnosti jej zdobí. Integrita a charisma (umění být sám sebou).
 • Nalézání a formulace svých silných stránek.
 • Porozumění rozdílu mezi managementem (řízením) a leadershipem (vedením).
 • Nalézání a formulace osobní vize a vlastních zdrojů k realizaci svých cílů (stanovení priorit a zvládání času).

Kde?          ZŠ Letokruh, Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice
Kdy?          13.10. – 16.12. 2015, v úterý či ve středu od 17:30 – 20:30
Cena?        1 800 Kč za 7 lekcí (každá v délce 3 hodin)