man-smallEmočně inteligentní leadership je kurz pro firmy určený primárně vedoucím organizací či týmů.

Tento kurz rozvíjí partnerský přístup k vedení druhých, schopnost vedoucího tvořit zralé pracovní vztahy postavené na vzájemné respektu a úctě. Výsledkem takového přístupu je pozitivní klima ve firmě, které umožňuje využívat potenciálu týmu ve vzájemné synergii silných stránek všech jeho členů. Emočně inteligentní leadership vychází v první řadě z rozvoje kapacity, schopností a dovedností, vedoucího pracovníka vést sám sebe (sebe-uvědomění a sebe-řízení).

Vedoucí se tak stává autentickým leaderem, někým koho jeho kolegové či “podřízení” následují a poslouchají ne kvůli jeho mocenské pozici (titul či pozice) ale proto kým je, jak komunikuje, s jakou osobní integritou jedná.

Cíl školení: Rozvoj schopností a dovedností účastníků školení efektivně vést sám sebe a následně klienta, projekt či svěřený kolektiv.

Obsah školení:

  • Sebe-řízení a rozvoj základních dovedností emoční inteligence (porozumění vzniku emocí, základní metody kultivace emocí, první emoční pomoc).
  • Zvládání zátěžových situací a práce pod tlakem (transformativní strategie zvládání stresu; základní techniky psychohygieny).
  • Konflikt a jak mu předcházet či jak jej tvořivě řešit (empatie a asertivita).
  • Motivace zaměstnanců (rozvoj pozitivního firemního klimatu, optimalizace nastavení pracovních rolí, nastavení úkolů a cílů dle konceptu FLOW).

Součástí školení může být také (Re)definování vize, poslání firmy a etického kodexu.  A následné zavedení do praxe.

Přínosy školení:

  • Navýšení vnitřní motivace a výkonnosti pracovníků.
  • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců v práci a snížení fluktuace zaměstnanců.
  • Efektivnější využívání osobnostního potenciálu zaměstnanců, rozvoj synergie a spolupráce pracovního týmu.

Forma, rozsah a obsah školení jsou nastaveny po vzájemné dohodě, v souladu s cíli, aktuálními potřebami a časovými možnostmi organizace. Školení klade důraz na propojení vědomostí s praxí a je vysoce interaktivní, čemuž odpovídá také doporučená velikost skupiny: 6 – 10 zaměstnanců.

Cena školení je stanovena dohodou, dle zvolené formy a rozsahu školení.

Místo školení: u Vás ve firmě nebo dle dohody na zvoleném místě.

 

Reference:

“Celý studijní i profesní život se pohybuji ve světě průmyslové automatizace, kybernetiky a robotiky. V tomto oboru na sebe neustále narážejí dva světy: svět strojů a svět lidí. Lidé se snaží stroje naučit lidskému chování, ale sami podléhají schématům chování, která jsou spíše strojová. I proto se v našem oboru prosazuje především managerský způsob řízení lidí, který je exaktní, měřitelný, a proto do jisté míry strojový. Firmy v našem oboru bývají “overmanaged and underled”. Chybí lídři, kteří by ukázali za horizont všedních managerských aktivit a vytvořili bezpečné prostředí k tomu, aby každý člen týmu mohl naplno rozvinul svůj potenciál. Kurz emocně inteligentní leadership mi pomohl pochopit, jak důležité mít vedle dobrých managerů i skvělé a inspirativní lídry, kteří s sebou strhávají ostatní a dávají firemnímu prostředí zcela jinou, mnohem vyšší dynamiku.”

Ing. Ondřej Janík
Eductaion&Training
SMC Industrial Automation CZ, s.r.o.